Klubvedtægter

 

 

 

 

 

 1.  Navn

 Foreningens Navn er:          LSG Sky-chefs

 Adresse:                               Kystvejen 42

                                              2770 Kastrup

 

2.  Formål

Foreningens formål er at samle medlemmerne til forskellige idrætslige aktiviteter, og derved fremme interessen for idræt.

3.  Hovedorganisationer

Foreningen er medlem af KØBENHAVNS FIRMA IDRÆTS UNION (KFIU) og derigennem medlem af DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) samt DE DANSKE SKYTTEFORENINGER (DDS).

Foreningen er underkastet de til enhver tid gældende vedtægter og reglementer for ovennævnte organisationer.

4.  Medlemskab

Som medlemmer kan optages alle ansatte i firmaet, samt ansattes ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn, og der kan optages både aktive og passive medlemmer. Når et medlems ansættelse ophører, kan medlemskabet fortsætte, men vedkommende kan ikke deltage i turneringer og stævner under KFIU, DFIF og DDS, for det pågældende firma.

5. Indmeldelse

Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

6.  Medlemsforpligtelser

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter, der udleveres ved indmeldelsen.

7.  Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. For idrætsgrene, der er særligt omkostningskrævende, kan der fastsættes et højere kontin­gent.

8.  Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske til kassereren, og med mindst en måneds varsel.

9.  Foreningens ledelse

Foreningens ledelse består af følgende:

a,   generalforsamlingen

b.   bestyrelsen

c.   aktivitetsudvalg

d.   eventuelle andre udvalg

10. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Kun medlemmer, der har betalt det sidst forfaldne kontingent, og har været medlem mindst 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse, er stemmeberettigede.

Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed, hvis ikke andet er anført i vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Der føres protokol over generalforsamlingens forløb, og denne underskrives af dirigenten og sekretæren.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned, og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sal fremsendes skriftlig til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. Senest 3 dage før generalforsamlingen skal medlemmerne gøres bekendt med forslagene,

Forslag der ikke er indsendt rettidigt i h. t. lovene, kan ikke komme til afstemning.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling, der ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, skal indeholde følgende punkter:

1.  Valg af dirigent

2.   Aflæggelse af beretning

3.   Regnskab / budget

4.   Behandling af forslag

5.   Fastsættelse af kontingent

6.   Valg af:   a. formand

                      b. bestyrelse

                      c. suppleant

                      d. revisor

                      e. revisorsuppleant

7.   Eventuelt

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når bestyrelsen skønner det nødvendigt, og der skal indkaldes når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Motiveret krav herom skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen, indeholdende dagsorden. Bestyrelsen kan, hvis den finder det fornødent, udvide dagsordenen.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 14 dage efter der er fremsat krav herom. Indkaldelse med dagsorden, skal være medlemmerne i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

11. Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager foreningens ledelse og består af formand, næstformand, sekretær og kasserer, samt et medlem for hver idrætsgren, der dyrkes i foreningen.

Hvert medlem vælges særskilt. Første gang vælges halvdelen af bestyrelsen, deriblandt formanden og sekretæren, for 2 år. Resten af bestyrelsen vælges for 1 år Derefter er alle valg for 2 år.

Intet bestyrelsesmedlem hæfter personligt for foreningen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og skal føre protokol over møder. Forhandlingsprotokollen underskrives af formanden og sekretæren.

Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt når 3/4  af medlemmerne er tilstede. Alle spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed - i tilfælde af stemmelighed er det formandens stemme der er afgørende - eller i dennes fravær næstformandens.

12. Udvalg

Til varetagelse af den daglige ledelse af de idrætsgrene, der dyrkes i foreningen, vælges hvert år på den ordinære generalforsamling et udvalg på mindst 3 personer. Den til bestyrelsen valgte person er formand for udvalget.

Udvalgsmedlemmer vælges normalt for 2 år, og i tilfælde af afgang suppleres udvalgene på bestyrelsens foranledning.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver.

Bindende aftaler kan kun træffes i samråd med bestyrelsen.

I3. Regnskab

Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for foreningens kasse. Regnskabsåret følger normalt kalenderåret.

Regnskabet, der skal indeholde et driftsregnskab samt status, underskrives af formanden, kassereren og revisorerne. Regnskabet skal foreligge til revision senest 14 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse, og offentliggøres senest 3 dage før.

Såfremt foreningens driftsregnskab udviser et overskud, træffer generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling bestemmelse om, hvorledes dette overskud skal anvendes. Hvis der afsættes et beløb til et nærmere bestemt formål, kan der kun disponeres over dette beløb med en generalforsamlings godkendelse.

14. Revision

Revisionen består af 2 på den ordinære generalforsamling valgte revisorer samt en revisorsuppleant. Valgperioden er normalt 1 ar. Revisorerne har pligt til at foretage mindst 2 uanmeldte kasseeftersyn hvert ar.

15. Vedtægtsændringer

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for.

16. Eksklusion

Medlemmer, der handler i strid med foreningens vedtægter, eller som ved deres optræden skader foreningens formål og omdømme, kan ekskluderes af foreningen. En sådan beslutning skal være enstemmigt vedtaget på et bestyrelsesmøde, hvor alle er mødt.

Det pågældende medlem skal have adgang til dette møde for personligt at kunne tale sin sag.

En eksklusion kan af vedkommende appelleres til førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.

17. Opløsning

Foreningen kan kun opløses på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsam­ling. Vedtagelse kan kun ske nar mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af foreningens aktiver.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22 januar 2007.

Bestyrelsens underskrifter

 

Formand                                                   Kasserer

 

 

Næstformand                                          Sekretær

 

 

Best.Medl.                                               Suppleant